sobota, 5 lipca 2014

Początki Słowian i ich pierwsze państwa (cz. 3) - bibliografia

Nieautochtoniczną, wenetyjsko-przeworską odpowiedź na propagandę germańskiego neo-kossinnizmu w sprawie identyfikacji etnicznych kultur archeologicznych, które rozwijały się na przyszłych ziemiach polskich od starożytności do wczesnego średniowiecza opracowałem na podstawie:
Źródło: http://bialczynski.wordpress.com/


Batalie i wodzowie wszech czasów (nr 9). Walens pod Adrianopolem 378 r. Dodatek: „Rzeczpospolita” 15 marca 2008,
L. Bazylow, Historia Rosji, t. I, Warszawa 1983,
A. Błażejewski, Starożytni Słowianie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007,
Cień Światowita, czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian” red. A. Kokowski, Lublin 2002,
C. Engel, Die Ostgermanischen Simme in Ostdeutschland, „Deutsche Ostforschung”, Bd. I: 1942,
J. Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach polskich. Zarys, Warszawa 1985,
A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982,
K. Gloger, Germanen in Osteuropa, Leipzig 1943,
K. Godłowski, J. K. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1983,
H.-W. Goetz, W. Pohl, J. Jarnut, Regna and Gentes: The Relationship Between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World, Brill Academic Pub 2003,
Z. Gołąb, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, Kraków 2004,
W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław 1988,
I. Imsieg, Zuffälige Gedanken eines alten Schulmannes über die Abteilung des Names:Sclesien, „Schlesische Provinzialblätter” Bd. XCII: 1830,
M. Jahn, Herkunft der Schlesische Wandalen, „Mannus-Bibliothek” Nr 22: 1922,
M. Jahn, DieGliederung der wandalischen Kultur In Schlesien, „Schlesische Vorzeit” Bd. VIII: 1926,
M. Jahn, Der Silling, der heilige Berg der Wandalen, Breslau-Lissa 1937,
W. Korta, Tajemnice Góry Ślęży, Katowice 1988,
G. Klemm, Handbuch der germanischen Alterthumkunde, Drezno 1836,
G. Kossinna, Ursprung und Verbreitung der Germanen In vor und frühgeschichtlicher Zeit, Leipzig 1931,
J. Kostrzewski, Die Ostgermanische Kultur der Spätaltenzeit, Bd. I, Würzburg 1915,
J. Kostrzewski, Związek między najmłodszą fazą kultury łużyckiej a kulturą grobów jamowych okresu późnolateńskiego, „Sprawozdania Akademii Umiejętności”, t. XLIII: 1938,
J. Kostrzewski, Germanie przedhistoryczni w Polsce, „Przegląd Archeologiczny”, t. VII: 1946,
J. Kostrzewski, Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach od połowy II tysiąclecia p.n.e. do wczesnego średniowiecza, Poznań 1961,
J. Kostrzewski, Zagadnienie pobytu Germanów na ziemiach polskich, „Slavia Antiqua”, t. XI: 1964,
J. Kostrzewski, Le probleme du sejour des Germains sur les terres de Pologne, “Archaeologia Polona”, R. IV: 1967,
J. Kostrzewski, Pradzieje Śląska, Wrocław 1970,
F. Kruse, Budorgis oder etwas über das alte Schlesien vor Einführung der christlichen Religion besonders zu den Zeiten der Römer nach gefundenen Alterthümern und der Probstei Gorkau, Lipsk 1819,
W. Kuhn, Die Besiedlung des Zobtengebietes, “Schlesien”, Bd. V: 1960, H. 2,
Kronika Polski, Warszawa 2000,
G. Labuda Pierwsze państwo polskie, Warszawa 1989,
L. Leciejewicz, Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy.Ossolineum 1989,
G. Lustig, Die Alte Wege am Siling, „Altschlesien”, Bd. V: 1934,
G. Lustig, Der Siling, „Altschlesische Blätter” Bd. II, Nr 5: 1927,
H. Łowmiański Początki Polski, t. II, Warszawa 1963 oraz t. VI, cz. 1 i 2 , Warszawa 1985,
T. Makiewicz, W sprawie aktualnego stanu badań nad problemem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w Polsce. Punkt widzenia autochtonisty, „Slavia Antiqua”, t. 46: 2005,
W. Mańczak, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2004,
R. Much, Der Nahme Silingi, „Altschlesien” Bd. I: 1926,
OXFORD Wielka historia świata. T. 13, Warszawa 2006,
E. Petersen, Schlesien von der Eiszeit bis ins Mittelalter, Berlin-Leipzig 1935,
W. Pohl, Integration Und Herrschaft: Ethnische Identitaten Und Soziale Organisation Im Fruhmittelalter, Wiedeń 2002,
B. Rybakow Pierwsze wieki historii Rusi, Warszawa 1983,
L. Schmidt, Geschichte der Wandalen, Leipzig 1901,
E. Schwarz, Germanische Stammeskunde, Heidelberg 1958,
Z. Skrok, Rodowód z głębi ziemi, Warszawa 1984,
W. Surowiecki, Śledzenie początków narodów słowiańskich. Przedmowa W. Hensel. Ossolineum i PAN 1964, wydanie fototypiczne rozprawy z 1824 r.,
K. Tackenberg, Die Bastarnen, „Volk und Rasse” Bd. IV, Berlin 1929,
K. Tackenberg, Die Bedeutung des Zobtenberges In vorgeschitlichen Zeit, „Zobtenjahrbuch” Schweidnitz 1926,
K. Tackenberg, Die Wandalen in Niederschlesien, „Vorgeschichtliche Forschungen”, Bd.I, Tl. 2: 1925,
L. A. Tyszkiewicz, Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku, „Historia” t. 55, Wrocław 1990,

oraz
haseł z Wikipedii na temat SłowianAutor: Roman Adler