poniedziałek, 20 stycznia 2014

Antyczni kartografowie o Polanach (Boulanach) z lat 138- 161 n.e.Klaudiusz Ptolomaeusz, znany starożytny geograf, kartograf i matematyk w swoim dziele Geogr. lib. 3. cap. 5. pisze o Polanach jako "Boulanej". Słowo "Boulanej" jest najwcześniejszym zapisem nazwy "Polanie". Jak dowodzi Wacław Maciejowski, większość późniejszych naukowców pomyliła pierwszą literę słowa "Boulanej" z literą "S", co było błędem tłumacza dzieła Ptolemeusza z greckiego na łaciński. Do dziś "zepsuta historia" powstała w wyniku błędu tłumacza jest nauczana i objaśniana, niezgodnie ze źródłowym tekstem dzieła Ptolemeusza, do którego w niniejszym tekście wracamy i który objaśniamy. Oto tekst źródłowy dzieła Klaudiusza Ptolemeusza:
Elattova de eunh vemetai Saomatian, paoa men ton Ouistoulan potamon. Upo touj Ouenedaj, Guuwnej. Eita Finnoi. Eita Boulanej. Uf ouj Foougondiwvej. Eita Auaohnoi, paoa thn cefalhn tou Ouistoula potamou.
Transliteracja do języka angielskiego: "The less significant people abide in Sarmatia, near the mouth of the Vistula river. Beyond the Venedi are Guthones. Then the Finns. Then the Boulanes (= Poles). Beyond them are the Frugundians. Then the Avarens, near the head of the Vistula river".
Tekst polski
Bulonowie mogli być częścią Związku Lugijskiego: Strabon wylicza ich jako Butonów, wśródl plemion członkowskich owej ogromnej federacji plemiennej, i mogło to być właśnie to państwo plemienne Bulonów, z braku innych wzmianek o Butonach w tamtym okresie.
Opr. A. Fularz (na podst. GUTHONES KINSMEN OF THE LITHUANIAN PEOPLE. A TREATISE ON THE GOTHIC ETHNOLOGY HISTORY OF THE GOTHIC DOMINION IN ITALY AND SPAIN, NUMISMATICS, LANGUAGE, AND PROPER NAMES BY ALEXANDER M. RACKUS)
Wzmianki w polskiej literaturze o "Bulonach"
Roczniki i kroniki polskie i litewskie najdawniejsze Autorzy Wacław Aleksander Maciejowski, do str. 32
Z problematyki poczatków słowiańszczyzny i Polski: The ...
books.google.pl/books?id=r0lJAAAAIAAJ
Konrad Jażdżewski - 1968
... (Bulanowie, Sulanowie, Sulonowie), przez niektórych badaczy16 uważani za zniekształconą formę zachodniosłowi?ń- skich Polan
Goci--rzeczywistość i legenda - Strona 44
books.google.pl/books?id=2XCbAAAAMAAJ
Jerzy Strzelczyk - 1984
„Poniżej", to znaczy na południe od Wenedów, w Sarmacji (czyli na wschód od Wisły) mieszkali według Ptolemeusza Gytonowie, następnie Finnowie, Sulonowie, Frugundionowie i Awarinowie (ci już w rejonie źródeł Wisły).
Starożytna Polska: od trzeciego stulecia przed narodzeniem ...
books.google.pl/books?id=6QppAAAAMAAJ
Andrzej Kokowski - 2005

Z mniejszych zaś ludów siedzą w Sarmacji Gytonowie koło rzeki Wistula, poniżej Wenedów; następnie Finnowie, następnie Sulonowie; niżej Frugun- dionowie, następnie Awarinowie koło źródła rzeki Wistula;

Acta archaeologica Lodziensia - Wydania 16-19 - Strona 100
books.google.pl/books?id=aD8fAQAAIAAJ
1968 - ‎Widok krótkiego opisu
... Butonowie (Bulanowie, Sulanowie, Sulonowie), przez niektórych badaczy16 uważani za zniekształconą formę zachodnioslowirń- skich Polan.
Dzieje Prusów - Strona 94
books.google.pl/books?id=ckEjAQAAMAAJ
Łucja Okulicz-Kozaryn - 2000
... Sarmację ogromne ludy" - napisał Ptolemeusz - „Wenedowie wzdłuż całej Zatoki Wenedzkiej [...], z mniejszych zaś ludów siedzą w Sarmacji: Gy tono wie koło rzeki Wistula, poniżej Wenedów, następnie Fennowie, następnieSulonowie [...].
Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e - Strona 347
books.google.pl/books?id=PPVJAAAAIAAJ
Jerzy Okulicz - 1973 -
Finnowie i Sulonowie zostali umieszczeni „poniżej Wenedów i Gy tonów", licząc od ujścia w górę Wisły, zapewne przez omyłkę30
Kultura pradziejowa na ziemiach Polski: zarys - Strona 217
books.google.pl/books?isbn=8301054212
Jerzy Gąssowski - 1985 -
Są to takie ludy, jak: Sulonowie (lub Bulonowie), Igulionowie, Saboko- wie, Piengici, Awarinowie, Biessowie, Transmontanowie czy Bodninowie.
rcin.org.pl/Content/27660/WA248_36915_P-I-1721_album-vol2_o.pdf
czy Polski miano od pola lub od Bulonow pochodzi? tern samem jest dla pierwotnych ..... kiem władztwie położył Tacyt i Ptolomeusz) i od Osów (5), a więc pa-.
"Pierwotne dzieje Polski i litwy: zewnetrzne i wewnetrzne ...
www.archive.org/stream/.../pierwotnedzieje00macigoog_djvu.txt?


... zkąd płynie domysł, że Bulonow czyli Pulanow, to jest Pola- ków przodkowie, już ... Bo za Tacyta czasów, a więc wpićrwszym po Chrystusie wieku, nazywano ...
"Rozbiory i krytyki"
www.archive.org/stream/.../rozbioryikrytyk02tyszgoog_djvu.txt?


Opisując jedne z najobszerniejszych prowincyj ger- mańskich Swewią, Tacyt ...... Bulonów tych nie możemy tóż brać za Pola- ków, po prawym brzegu Wisły ...
"Roczniki i kroniki polskie i litewskie najdawniejsze"
www.archive.org/stream/.../rocznikiikronik00macigoog_djvu.txt?


Tak ich i Tacyt określił, powie- dziawszy wyraźnie, ze byli rzeszą ludów ..... pola lub od Bulonów pochodzi? tem samem jest dla pierwotnych dziejów naszyph, ...

Początki Polski: dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e - Tom 2 - Strona 28

books.google.pl/books?id=_9YeAAAAMAAJ
Henryk Łowmiański - 1963
Radziecki badacz A. E. Udalcow trafnie zauważył, że Ptolemeusz znał ogół Słowian pod dwiema nazwami: Wenedów na ... Do grupy północnej, czyli wenedzkiej zaliczał: Weltów, Bulonów— Sulonów (nad średnią Wisłą) oraz Karbonów, ...

Acta Baltico-Slavica - Tomy 1-2 - Strona 41

books.google.pl/books?id=Fhs8AAAAIAAJ
Białostockie Towarzystwo Naukowe, ‎Polska Akademia Nauk. Zakład Słowianoznawstwa, ‎Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki - 1964
Oprócz licznych dubletów faktycznych, tzn. wypisanych dwukrotnie w różnych miejscach dzieła Ptolemeusza, trzeba liczyć się z dubletami idealnymi, gdy ... Tak wypada zamknąć karierę Sulonów, których usiłowano odczytywać jako Bulonów i
www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=117383?
...... aś (ponad Wartą) Bulonowie, nad niemi Burgundowie, dalej (na zachód) ponad ...
Biblioteka warszawska, Tom 1Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza