sobota, 4 kwietnia 2015

Konkurs na komiks o grodzie wczesnośredniowiecznym

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oddział Grodzisko Sopot ogłasza konkurs na krótką formę komiksową. Temat prac to swobodna interpretacja zagadnienia "gród wczesnośredniowieczny".


Kadr z komiksu Kajko i Kokosz
źródło: www.funkydiva.plObjętość to jedna strona (A4 lub A3). Konkurs organizowany jest z okazji zbliżającej się wystawy współorganizowanej przez Wojtka Łowickiego i Paulinę Christę pt.Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia w Sopocie. Prace nie muszą jednak dotyczyć bohaterów komiksów Janusza Christy!


Regulamin konkursu:
Organizator: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oddział Grodzisko Sopot.
Regulamin konkursu na krótką formę komiksową
§1
 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich.
 2. Tematyka konkursu: Gród wczesnośredniowieczny.
 3. Technika wykonania prac w zakresie pracy plastycznej (rysunek, malarstwo) oraz  grafika komputerowa.
§2
 1. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową o maksymalnej objętości jednej planszy w pionowym formacie A3 (297x420 mm) lub A4 (210x297 mm).
 2. Pod pojęciem "uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.
 3. Prace w wersji elektronicznej (tiff lub jpg, 300 DPI) prosimy przesyłać na adres grodzisko@archeologia.pl. W treści e-mail, należy wpisać: tytuł pracy, dane autora/ów, imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.) oraz numer telefonu.
 4. Istnieje możliwość przesłania oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków. Prace powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy. Plansza powinna być sygnowana nazwiskami i funkcjami autorów wyłącznie na odwrocie. Prace należy przesyłać na adres: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, oddział Grodzisko Sopot, ul. Haffnera 63, 81-715 Sopot z dopiskiem KOMIKS.


Legenda o połanieckim grodzie 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone prace i nieterminowe zgłoszenie do konkursu.
 2. Termin nadsyłania prac upływa 19 kwietnia 2015 (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).
 3. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
 4. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej w ramach wystawy Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie pod kątem ich zgodności z regulaminem oraz prawem). Wystawa konkursowa po zakończeniu ekspozycji może być prezentowana w innych miastach Polski.
 5. Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny jednoosobowy wstęp na wszystkie imprezy organizowane w ramach wystawy Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia. Każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w katalogu wystawy Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia – otrzyma jeden egzemplarz katalogu za darmo.
§3
 1. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora.
 2. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna Nagrodę Główną.
 3. Zdobywca Nagrody Głównej otrzyma gratyfikację finansową: 2 000 złotych. Od nagrody potrącone zostaną wymagane prawem podatki.
 4. W przypadku przyznania nagrody zespołowi uczestników występujących wspólnie – nagroda pieniężna zostanie podzielona pomiędzy uczestników zespołu w częściach wskazanych przez uczestników zespołu lub wypłacona członkowi wskazanemu przez pozostałych członków z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczenia o nagrodę w stosunku do organizatora.
 5. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w katalogu wystawy Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 maja 2015 w dniu otwarcia wystawy Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia i na stronie http://www/archeologia.pl/grodziskosopot.
 7. O wynikach konkursu, laureaci zostaną poinformowani przed otwarciem wystawy, zwycięzca zostanie zaproszony do odebrania nagrody osobiście.
 8. Zwycięska praca zostanie wyeksponowana w postaci banneru wielkoformatowego przed wejściem do Pawilonu - Wystawienniczego Grodzisko Sopot.


Kolebka Słowian w wersji komiksowej§4
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac w katalogu wystawy Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, komiksu i konkursu. Prawo  to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na organizatora do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile  dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji komiksów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
 4. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelki roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
 5. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowym wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowane oświadczenie).
 6. Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w Grodzisko Sopot oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku lub zostaną odesłane pocztą. Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie odbierać oryginału pracy konkursowej przed zakończeniem cyklu wystaw.
 7. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.


Słowiański wojownik VI-VII wiek n.e.
Autor: ~mietlik
źródło: www.digart.pl

Autor: Młot

Źródło: Informacja prasowa